SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 21, Visa 1 till 20 av 21

Vilka typer består Mutlaq vatten av?

Mutlaq-vatten består av följande kategorier: 1) Regnvatten, snö eller hagel. Dessa substanser är rena eftersom Allah säger: ”och lät ett regn falla från himlen för att rena er” (8:11), och: ”så låter Vi rent vatten falla från skyn” (25:48). Detta stöds av följande hadith: Abu Hurayrah rapporterade att ... Visa mer

Hur utförs böneutopet (adhan) och iqamah?

Det finns tre sätt att utföra adhan på: 1) Utför fyra takbir i början och säg resterande fraser två gånger, utan upprepning, med undantag av den sista frasen la ilaha illallah. På detta vis utgörs adhan av femton fraser, såsom i ovannämnda hadith från ‘Abdullah. 2) Utför fyra takbir ... Visa mer

Vad är bönens obligatoriska moment?

Avsikten. Allah säger: ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro” (98:5). Profeten ﷺ sade: ”Alla handlingar utförs med någon avsikt och varje individ får endast vad han har avsett. Den som har haft avsikten att utvandra för Allahs och Hans Sändebuds skull, har utvandrat för Allahs och Hans Sände ... Visa mer

Ska man recitera Surah al-Fatihah när man ber bakom en imam?

En individs bön är inte accepterad om inte al-Fatihah reciteras i varje rak’ah, men den som ber bakom en imam är tyst medan imamen reciterar högt. Som Allah säger i Koranen: ”Lyssna därför uppmärksamt när högläsning ur Koranen pågår – kanske kommer [Gud] att visa er barmhärtighet” (7:204). Profeten ﷺ s ... Visa mer

Hur utförs qunut?

Det är tillåtet att utföra qunut före man bugar (ruku’) eller när man står upp efter att ha bugat. Humayd sade: ”Jag frågade Anas: ‘Är qunut före eller efter bugningen?’ Han svarade: ‘Vi utförde den före eller efter.’” Detta har återberättats av Ibn Majah och Muhammad ibn Nasr. I Fat ... Visa mer

Hur utförs sujud al-sahw (att nedfalla vid slutet av bönen när man har glömt något i bönen)? Kan ni ge några exempel?

Hur man nedfaller. Att nedfalla för att man har glömt något under bönen, sujud al-sahw, innebär att nedfalla två gånger före taslim. Allt detta har bekräftats från Profeten ﷺ. I Sahih al-Bukhari har det återberättats från Abu Sa’id al-Khudri att Profeten ﷺ sade: ”Om någon av er känner tvivel und ... Visa mer

Hur hinner man ifatt imamen om bönen redan har börjat?

Den som går med i gruppen bör utföra den inledande takbir medan han står och sedan röra sig direkt till den handling som gruppen utför just då. Om gruppen exempelvis nedfaller, ska man utföra den inledande takbir och sedan nedfalla själv. En sådan person anses inte ha utfört rak’an om inte han bugar, även om han endast bugar oc ... Visa mer

Får man följa imamen om det finns en barriär mellan en själv och honom?

Det är tillåtet för en person att följa imamen även om det finns en barriär emellan dem, så länge individen kan urskilja imamens rörelser antingen genom att han ser eller hör dem.[1] Al-Bukhari rapporterade: ”Al-Hasan sade: ‘Det är inga problem om du ber och det finns en flod mellan dig oc ... Visa mer

Får man utse någon annan att leda bönen om imamen lämnar bönen?

Om imamen måste lämna bönen av någon anledning, exempelvis om han minns att han måste tvaga sig eller om han bryter sin wudu’ under bönen, då bör han utse någon annan som leder resten av bönen. ‘Amr ibn Maymun sade: ”Jag stod och det fanns ingen mellan mig och ‘Umar – den morgonen som han mördades – ... Visa mer

Får en person be (själv) bakom en bönerad?

Om en individ utför den inledande takbir bakom en bönerad och sedan träder in i böneraden och bugar (utför ruku’) med imamen, kommer hans bön att vara giltig. Abu Bakra rapporterade att han kom till bönen medan Profeten ﷺ bugade, så Abu Bakra bugade sig före han hade ställt sig i en bönerad. Han nämnde detta till Profeten ﷺ, so ... Visa mer

Är det tillåtet att hålla ett barn när man ber?

Abu Qatadah rapporterade att Profeten ﷺ utförde bönen och Umamah bint Zaynab [Abu al-’As ibn al-Rabi’s dotter] var på hans nacke [axel]. När han bugade sig lade han ned henne, och när han ställde sig upp efter nedfallandet placerade han henne på sin nacke. ‘Amr undrade under vilken bön som detta hände. Ibn Jurayj sade att det har &a ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar bönen?

Att medvetet äta eller dricka. Ibn al-Mundhir sade: ”Kunskapens folk är eniga om att den som medvetet äter eller dricker under bönen måste upprepa den. Detsamma är fallet med de frivilliga bönerna enligt majoriteten av de lärda, eftersom det som gör en obligatorisk bön ogiltig även gör en frivillig bön ogiltig.” Att ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå ... Visa mer

Att uttala takbir under ‘id-dagarna – hur görs detta?

Det är en sunnah att uttala takbirat under ‘id-dagarna. Om ‘id al-fitr säger Allah: ”Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud [dvs. uttala takbirat] som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” (2:185). Om ‘id al-adha säger Allah: ”Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna&rd ... Visa mer

Vilka olika typer av sadaqah finns det?

Sadaqah är inte begränsad till en specifik rättfärdig handling. Den generella regeln är att alla goda handlingar är sadaqah. Några av dessa är följande: Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Varje muslim måste ge sadaqah.” Folket frågade: ”O Allahs Profet! Hur är det med den som inte har någonting?” Han svarad ... Visa mer

Vilka är de obligatoriska momenten under begravningsbönen?

Vissa moment måste utföras för att begravningsbönen ska vara giltig, och bönen kan ogiltigförklaras om man inte utför dessa. Dessa obligatoriska moment listas under. 1) Avsikten. Den riktiga avsikten är vad som finns i hjärtat, och att verbalt yttra den är inte ett rättsligt krav. Allah säger i Koranen: ”Men inga andra p&ari ... Visa mer

Ska begravningsbönen utföras för ett barn som har dött som ett resultat av abort? Ska begravningsbönen utföras för en martyr?

Begravningsbön för ett aborterat barn Vid missfall ska ett foster som är mindre än fyra månader inte tvättas, likaså ska inte en begravningsbön utföras för det. Det bör svepas in i ett tygstycke och begravas. Majoriteten av juristerna är eniga på denna punkt. Å andra sidan, om fostret är fyra månader eller ... Visa mer

Får begravningsbönen utföras för en person som inte är närvarande?

Att utföra en begravningsbön för en frånvarande person i en annan stad är tillåtet, oavsett om staden är nära eller långt borta. I dessa fall bör de som utför begravningsbönen stå vända mot qiblah, även om staden där den frånvarande individen befinner sig inte är i riktning mot qiblah. Efter att man har ... Visa mer

Vilka sunan finns det i tawaf?

Det är sunnah att utföra specifika handlingar i tawaf: 1) Att vara vänd mot den svarta stenen när man påbörjar tawaf medan man uttalar en takbir (Allahu akbar), en tahlil (la ilaha illallah), lyfter sina händer såsom man lyfter dem under bön och, om det är möjligt, rör den svarta stenen med båda händer och pussar den tyst ... Visa mer

Får män och kvinnor utföra tawaf bredvid varandra?

Ibn Jurayj rapporterade: ”‘Ata informerade mig att, när Ibn Hisham förbjöd kvinnor från att utföra tawaf tillsammans med män, frågade han honom: ‘Hur vågar du hindra dem när Profetens ﷺ fruar utförde tawaf tillammans med andra män?’ Han lade till: ‘Jag frågade honom: ”Gjorde de så före e ... Visa mer