SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 24, Visa 1 till 20 av 24

Vad får kvinnor som menstruerar eller har postnatala blödningar inte göra?

Alla handlingar som är förbjudna för en individ som inte har rengjort sig själv efter samlag eller en våt dröm är även förbjudna för kvinnor i dessa två tillstånd, eftersom tillstånden i fråga anses vara större orenheter. Det finns även två ytterligare förbud: 1) De kan inte fasta. Om kvinnor fastar ... Visa mer

Kan man recitera qunut i witr-bönen?

Det är sunnah att utföra qunut-åkallan[1] i witr-bönen under hela året. Ahmad, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah och andra återberättade att al-Hasan ibn ‘Ali sade: ”Allahs Sändebud ﷺ lärde mig [följande] ord att säga under witr-bönen: ‘O Allah! Vägled mig ... Visa mer

Hur många rak’at ber man i tahajjud?

Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud ﷺ instruerade oss att be under ... Visa mer

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä ... Visa mer

Kan man be tarawih både individuellt i ens hem och med en grupp?

Det är tillåtet att be tarawih i samling eller ensam. Majoriteten av de lärda föredrar att tarawih bes i samling. Som nämnt över, bad Profeten ﷺ tarawih i samling med muslimerna, men han slutade eftersom han fruktade att det skulle bli obligatoriskt. ‘Umar var den som samlade muslimerna för att be tarawih bakom en imam. ‘Abd al-Rahman ibn ‘ ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö ... Visa mer

Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?

Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Den ... Visa mer

Vilka är fastans centrala element?

Fastan har två centrala element (bokstavligen ”pelare”) som måste uppfyllas för att den ska vara giltig och acceptabel. Dessa är: Att avstå från de handlingar som bryter fastan. Detta element baseras på Koranversen: ”[…] och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens m ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på] ... Visa mer

Bör man fasta sex dagar under shawwal?

Abu Ayyub al-Ansari rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Den som fastar under månaden ramadan och sedan följer [upp] den med sex dagar i shawwal, kommer att [belönas] som att han hade fastat hela året.” Detta har återberättats av ”gruppen”, med undantag av al-Bukhari och al-Nasa’i. Enligt Ahmad kan man antingen fasta dess ... Visa mer

Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?

Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten ﷺ: ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberät ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man äter, dricker eller har samlag medan man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har infallit?

Om man äter, dricker eller har samlag för att man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har inträffat. I sådana här fall måste en person ta igen dagen, enligt merparten av de lärda och de fyra imamerna. Det finns dock meningsskiljaktighet i denna fråga. Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, ‘Ata, ‘Urwah, al-Hasan al-Basri och Mujahid vidh&o ... Visa mer

Vilken natt är Allmaktens natt?

De lärda har olika åsikter om vilken natt som är Allmaktens natt. Somliga menar att det är den 21:e, andra säger den 23:e, vissa den 25:e och en del menar att det är den 29:e. Andra menar att det varierar från år till år, men att den alltid infaller under ramadans tio sista nätter. Merparten av de lärda säger att det är den 27:e ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ... Visa mer