SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 67, Visa 1 till 20 av 67

Vad är lagen enligt att låta skägget växa?

Att låta sitt skägg växa och bli tjockt. Detta är ett kännetecken för värdighet. Det bör inte klippas så kort att det ser ut som att skägget har rakats av, och det bör inte lämnas så långt att det blir ovårdat. Skägget är även ett kännetecken för manlighet. Al-Bukhari sade: ”När Ibn ... Visa mer

När är det rekommenderat att göra ghusl?

Före fredagsbönen. Att utföra ghusl till ‘id-bönerna, Ghusl för att tvätta ett lik, Att utföra ghusl för hajj, Att utföra ghusl när man träder in i Makkah och Att utföra ghusl vid ‘Arafah-berget. ... Visa mer

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, ... Visa mer

Vad är lagen enligt sharia att utföra ghusl på Arafah dagen?

Att utföra ghusl vid ‘Arafah-berget. En sådan handling är rekommenderad när man stannar där under hajj. Malik ibn Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade göra så före han utförde hajj, när han trädde in i Makkah och när han stannade vid ‘Arafah. ... Visa mer

Vad är sunnah under den sena nattbönen (tahajjud)?

Följande handlingar är sunnah för den som vill utföra tahajjud-bönen. När man lägger sig bör man ha avsikten att utföra tahajjud. Abu al-Darda’ rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som går till sin säng med avsikten att gå upp och be under natten och sömnen övervinner honom till dess att morgonen kommer, det som ... Visa mer

Vilken tid är det rekommenderat att be tahajjud?

Den sena nattbönen får utföras under den tidiga delen av natten, den mellersta delen av natten eller den senare delen av natten, men efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). När Anas beskrev Profetens ﷺ bön brukade han säga: ”Om vi ville se honom be under natten kunde vi se honom be. Om vi ville se honom sova under natten kunde vi se honom sova ... Visa mer

Hur många rak’at ber man i tahajjud?

Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud ﷺ instruerade oss att be under ... Visa mer

Kan man göra qada’ för en missad tahajjud-bön?

Muslim återberättade att ‘A’ishah sade ”Om Profeten ﷺ missade den sena nattbönen på grund av smärta eller något annat, bad han tolv rak’at under dagen.” ‘Umar rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som sover [och missar] hela [den sena nattbönen] eller en del av den, han bör be mellan gryningen och middagsb&ou ... Visa mer

Ska man recitera surah al-Kahf på fredagar?

Det är rekommenderat att recitera Surah al-Kahf under natten till fredag och under dagtid på fredag. Abu Sa’id al-Khudri rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som reciterar Surah al-Kahf på fredag kommer att ha illuminering från ljuset från en fredag till nästa.” Detta har återberättats av al-Nasa’i, al-Bayhaqi och al-Hakim. ... Visa mer

Tas zakah på andra djur än boskap?

Zakah är inte applicerbart på andra djur än boskap. Således tas ingen zakah på hästar, mulor eller åsnor, med undantag om de används för handel. Från ‘Ali har det rapporterats att Profeten ﷺ sade: ”Jag har undantagit er från att betala sadaqah på hästar…” Detta har återberättats av Ahmad oc ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså ... Visa mer

Vilka handlingar gagnar en avliden person?

Det råder konsensus att en avliden person gagnas av alla goda gärningar som han eller hon under sitt liv möjligen var orsaken till. Abu Hurayrah rapporterade: ”Profeten ﷺ sade: ‘När en person dör upphör alla hans goda gärningar med undantag av tre: en kontinuerlig allmosehandling, nyttig kunskap och en rättfärdig son som ber för honom ... Visa mer

Är det sant att hajj suddar ut ens tidigare synder?

Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som utför hajj för [att erhålla] Allahs välbehag och undviker all omoraliskhet samt alla synder, kommer att återvända efter hajj [i ett tillstånd som är] fritt från alla synder såsom han var dagen då hans mor födde honom.” Detta har återberättats av al-Bukha ... Visa mer

Vad är belöningen för hajj?

Belöningen för hajj är Paradiset. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Alla synder som utförs mellan utförandet av en ‘umrah och en annan sonas och suddas ut, och belöningen för hajj mabrur är inget annat än Paradiset.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. I en annan sund hadith rapporterar ibn ... Visa mer

Är hajj obligatoriskt?

Det råder konsensus bland de lärda att hajj endast är obligatorisk en gång under en muslims livstid, med undantag om någon lovar att utföra extra vallfärder, varpå individen i sådana fall måste infria sitt löfte. Det som utförs utöver detta är frivilligt. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ en gång sade unde ... Visa mer

Måste man utföra hajj direkt man är förmögen att göra det eller kan man skjuta upp det?

Al-Shafi’i, al-Thawri, al-Awza’i och Muhammad ibn al-Hasan ansåg att hajj får utföras när som helst under ens liv, och att det inte är fel om någon som hajj är obligatorisk för skjuter upp den till ett senare datum i sitt liv; trots att hajj föreskrevs under det sjätte året efter hijrah, fördröjde Profeten ﷺ den till ... Visa mer

Vilka villkor finns det för att utföra hajj?

Det råder konsensus bland juristerna om villkoren som en person måste möta för att hajj ska vara obligatoriskt för honom: Han måste vara muslim. Han måste vara vuxen. Han måste vara psykiskt frisk. Han måste vara fri. Han måste ha den nödvändiga kraften och förmågan. Den som inte möter dessa vill ... Visa mer

Kan omyndig person utföra hajj?

Trots att hajj inte är obligatorisk för dessa två grupper är det giltigt om de utför en, men den kommer inte att anses vara tillräcklig vad gäller den hajj som har föreskrivits i islam. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Profeten ﷺ sade: ‘En minderåring [barn] som utför hajj måste utföra den igen när han har blivit vu ... Visa mer

Är det obligatoriskt för kvinnor att utföra hajj?

Hajj är obligatorisk för både kvinnor och män. De måste utföra den när de möter de ovannämnda villkoren. När det gäller en kvinna är det essentiellt att hennes man eller en annan mahram-släkting[1] håller henne sällskap under hajj-resan. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Jag h ... Visa mer