SökresultatMest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hittat 49, Visa 1 till 20 av 49

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär ... Visa mer

Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?

Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar f&o ... Visa mer

Vilka handlingar annullerar inte wudu’?

Att röra en kvinna. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känn ... Visa mer

Upphäver tvångningen om man rör en kvinna?

Nej! Det upphäver inte tvångningen. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-H ... Visa mer

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, ... Visa mer

Vad får kvinnor som menstruerar eller har postnatala blödningar inte göra?

Alla handlingar som är förbjudna för en individ som inte har rengjort sig själv efter samlag eller en våt dröm är även förbjudna för kvinnor i dessa två tillstånd, eftersom tillstånden i fråga anses vara större orenheter. Det finns även två ytterligare förbud: 1) De kan inte fasta. Om kvinnor fastar ... Visa mer

Vilken tid är det rekommenderat att be tahajjud?

Den sena nattbönen får utföras under den tidiga delen av natten, den mellersta delen av natten eller den senare delen av natten, men efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). När Anas beskrev Profetens ﷺ bön brukade han säga: ”Om vi ville se honom be under natten kunde vi se honom be. Om vi ville se honom sova under natten kunde vi se honom sova ... Visa mer

Vilken distans måste man färdas för att kunna förkorta bönen?

Slutsatsen som dras från Koranversen är att allt resande, oavsett om det är långt eller kort, som inkluderas i den lingvistiska definitionen av ordet ”resa”, skulle vara tillräckligt för en person att förkorta sin bön, att kombinera dem och att bryta fastan. Det finns inget i sunnan som begränsar denna generella term till en specifik inne ... Visa mer

Ska man ta igen en missad ‘id-bön?

Abu ‘Umayr ibn Anas rapporterade: ”Min ansari-farbröder bland Allahs Sändebuds ﷺ följeslagare sade till mig: ‘Månen för shawwal månad var gömd för oss, och således fastade våra följeslagare. Vid slutet av dagen kom ryttare som vittnade inför Profeten ﷺ att de hade sett månen natten innan. Profeten ﷺ beordrade ... Visa mer

Att uttala takbir under ‘id-dagarna – hur görs detta?

Det är en sunnah att uttala takbirat under ‘id-dagarna. Om ‘id al-fitr säger Allah: ”Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud [dvs. uttala takbirat] som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” (2:185). Om ‘id al-adha säger Allah: ”Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna&rd ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef ... Visa mer

När ska zakah al-fitr betalas?

Juristerna är eniga om att zakah al-fitr ska betalas i slutet av ramadan. De är dock oense om den specifika tiden. Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, al-Shafi’i (enligt hans senare åsikt) och Malik (enligt en av rapporterna från honom) är av åsikten att zakah al-fitr ska betalas vid solnedgången till natten då man bryter fastan, för det är d&a ... Visa mer

Hur distribueras zakah al-fitr?

Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadit ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö ... Visa mer

Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?

Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Den ... Visa mer

Vilka är fastans centrala element?

Fastan har två centrala element (bokstavligen ”pelare”) som måste uppfyllas för att den ska vara giltig och acceptabel. Dessa är: Att avstå från de handlingar som bryter fastan. Detta element baseras på Koranversen: ”[…] och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens m ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s& ... Visa mer

Vem får bryta fastan? Måste de gottgöra detta på något sätt?

Det är tillåtet för gamla män och kvinnor att bryta fastan, likaså för de kroniskt sjuka och de som måste utföra krävande arbeten under svåra förhållanden och som inte kunde hitta något annat sätt att försörja sig på. Det är tillåtet för dessa människor att bryta fastan, eftersom deras ... Visa mer