Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 201 : Hur många rak’at ber man i tahajjud?


Svar: Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud () instruerade oss att be under natten, lite eller mycket, och att göra witr-bönen till den sista bönen.” Detta har återberättats av al-Tabarani och al-Bazzar. Anas rapporterade att Allahs Sändebud () sade: ”Bön i min moské är lika med tiotusen böner [någon annanstans]. Bön i haram-moskén är lika med hundratusen böner [någon annanstans]. Bön på slagfältet är lika med en miljon böner [någon annanstans]. Det som är [värt] mer än detta är att en av [Allahs] slavar [utför] två rak’at i mitten av natten.” Denna hadith har återberättats av Abu al-Shaykh och av Ibn Hibban i sitt verk al-Thawab, och al-Mundhiri är tyst om den i sin bok Al-targhib wa al-tarhib. Iyas ibn Mu’awiyah al-Mazni rappporterade att Profeten () sade: ”Den sena nattbönen bör definitivt utföras, även om det [endast] är lika länge som det tar för en att mjölka ett får; och det som är efter den obligatoriska nattbönen (‘isha) är en del av tahajjud.” Detta har återberättats av al-Tabarani, och alla återberättare är trovärdiga med undantag av Muhammad ibn Ishaq. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Jag nämnde tahajjud-bönen, och några människor sade att Profeten () sade: ‘Den kan vara hälften av natten, en tredjedel av natten, en fjärdedel av natten eller en bråkdel av tiden som det tar att mjölka en kamel eller ett får.’”[1] Ibn ‘Abbas rapporterade även att Profeten () instruerade och uppmuntrade dem att utföra tahajjud-bönen till den grad att han sade: ”Ni bör utföra salah al-layl, även om det endast är en rak’ah.” Detta har återberättats av al-Tabarani i al-Kabir och i al-Awsat. Det är rekommenderat att be elva eller tretton rak’at. Man får välja huruvida man ber dem tillsammans eller om man skiljer dem åt. ‘A’ishah sade: ”Allahs Sändebud () bad aldrig fler än elva rak’at, varken under ramadan eller under andra tider. Han brukade be fyra rak’at, och fråga inte om hur förträffliga de var eller hur långa de var. Därefter bad han fyra rak’at, och fråga inte om hur förträffliga de var eller hur långa de var. Sedan bad han tre rak’at. Jag frågade: ‘O Allahs Sändebud! Sover du före du ber witr?’ Han svarade: ‘O ‘A’ishah! Mina ögon sover, men mitt hjärta sover inte.’” Detta har återberättats av al-Bukhari och av Muslim, som även nedtecknade att al-Qasim ibn Muhammad sade att han hörde ‘A’ishah säga: ”Allahs Sändebuds () bön under natten var tio rak’at, och sedan utförde han witr med en rak’ah.”
[1] Enligt al-Mundhiri åsyftar den arabiska termen ”fawaq” tiden som det tar för en att röra och pressa exempelvis en dromedars eller ett fårs spenar medan man mjölkar dem.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...