Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 310 : Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?


Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud () sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ramadan.” Denna hadith har återberättats av Abu Ya’ala och al-Daylimi. Al-Dhahabi graderade den som sahih.[1] Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud () sade: ”Den som bryter sin fasta under ramadan utan att ha en av ursäkterna som Allah ursäktar honom för, inte ens en evig fasta, om han hade utfört en, kommer att kompensera för den dagen.” Detta har återberättats av Abu Dawud, Ibn Majah och al-Tirmidhi. Al-Bukhari rapporterade från Abu Hurayrah i marfu’-format: ”Den som bryter fastan under ramadan utan att han har en legitim ursäkt eller är sjuk, han kan inte kompensera för den dagen, även om han hade åtagit sig en evig fasta.” Även Ibn Mas’ud har rapporterat detta.[2] Al-Dhahabi sade: ”Enligt de etablerade troende, den som lämnar fastan under ramadan utan att han är sjuk är värre än en äktenskapsbrytare eller en alkoholist. Faktum är att de tvivlar på [en sådan persons] islam och de [skulle] misstänka att han är zandiqah[3] och en av de som förstör [islam].”
[1] Trots att al-Mundhiri och al-Haythami sade att denna hadiths traderingskedja är hasan är den definitivt svag. Al-Albani har diskuterat denna hadith i detalj i Silsilah al-ahadith al-dha’ifah, nr. 84. Det troligtaste är att detta är ett uttalande från Ibn ’Abbas, inte en hadith från Profeten (jfr Kitab al-kaba’ir, Dar al-nadwah wa al-jadim, Beirut, s. 38) (eö). [2] Trots att denna hadith rapporterades av al-Tirmidhi, Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Khuzaymah och andra är den svag, såsom al-Albani nämnde i sin takhrij av Mishkat al-masabih och såsom ’Abdul-Qadir al-Arna’ut nämnde i sin takhrij av Ami’ al-usul fi ahadith al-rasul. Al-Tirmidhi sade: ”Denna hadith från Abu Hurayrah känner vi endast till via denna traderingskedja. Jag hörde Muhammad [dvs. al-Bukhari] säga att Abu al-Matus namn är Yazid ibn al-Matus, och jag känner inte till någon annan hadith från honom.” Trots att al-Bukhari återberättade detta i sin Sahih, återberättade han den i mu’allaq-format med en sighat al-tamridh, vilket visar att han ansåg den vara svag. För en fullständig diskussion om denna hadith, se Ibn Hajar, Fath al-bari, vol. 4, s. 160, Ministry of Islamic Research, Dawah, Saudiarabien (eö). [3] De som påstod att de var muslimer för att kunna förstöra islam inifrån. 
Dela och tipsa!