Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 272 : När ska zakah betalas?


Zakah måste betalas direkt när tiden för att den ska ges har infallit. Att skjuta upp zakah-betalningen är förbjudet, utom om betalaren har en giltig ursäkt till varför han inte kan betala i tid. I sådana fall kan han vänta till dess att han har möjlighet att betala. Det har rapporterats av Ahmad och al-Bukhari att ‘Uqbah ibn al-Harith sade: ”En gång bad jag eftermiddagsbönen med Profeten (). När han hade bett färdigt gick han hastigt till sitt hus och återvände omedelbart. Han märkte att folk var förundrade och sade: ‘Jag hade lämnat en bit guld hemma som var ämnad för sadaqah, och jag ville inte låta den vara kvar en natt i mitt hus, så jag beordrade att den skulle distribueras.’” Al-Shafi’i och al-Bukhari (den senare i sin Tarikh) rapporterade från ‘A’ishah att Profeten () sade: ”När sadaqah som har förfallit till betalning ??? blandas med egendom kommer den att förstöra denna egendom.” Samma hadith har återberättats av al-Humaydi med följande tillägg: ”Om ni måste betala saqadah som har förfallit till betalning ??? måste den sättas åt sidan, annars kommer den olovliga [egendomen] att förstöra den lovliga.”
Dela och tipsa!