Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 298 : Vem får företräde när det gäller att få zakah?


Distributionen av zakah till de som är berättigade, som nämnt i versen från Surah al-Tawbah, kan nu klassificeras enligt följande: De fattiga (fuqara’); de behövande (masakin); zakah-administratörerna (‘amiluna ‘alayha); de vars hjärtan ska vinnas (ma’allafatu qulubuhum); slavar (al-riqab); de som har skulder (gharimun); de resande (abna’ al-sabil); och krigarna (mujahidun). Juristerna är oeniga om distributionen av zakah bland de föregående åtta grupperna. Al-Shafi’i och hans följare menar att om en zakah-distributör råkar vara egendomens ägare (eller agenten), då får inte indrivarna någon andel av den. I detta fall blir det obligatoriskt att distribuera summan som har insamlats bland de återstående sju kategorierna. Om andra kategorier av någon anledning inte är kvalificerade för sin andel, kommer den att distribueras bland de som fortfarande är berättigade till den. Det är inte tillåtet att förbise någon kategori om den möter villkoren för att vara berättigad. Ibrahim al-Nakha’i sade att om den mottagna mängden zakah är stor, då är det möjligt att dela upp den bland de olika kategorierna. Om den däremot är liten, är det tillåtet att placera den i en kategori. Ahmad ibn Hanbal menade att delningen av zakah får företräde, men att det är tillåtet att ge allt till en kategori. Enligt Malik bör zakah-distributören försöka undersöka de som är i behov. Han bör distribuera den i enlighet med de behövandes och fattigas omedelbara tillstånd (och hur brådskande situationen är). Om han under somliga år ser att de fattiga behöver mer, bör de få företräde. Om han under andra år ser att de resande är i större behov, bör han distribuera den bland de resande. Hanafi-rättsskolan och Sufyan al-Thawri menar att zakah-betalaren kan välja kategorierna som han vill att zakah ska distribueras till. Detta har rapporterats från Hudhayfah och Ibn ‘Abbas. Al-Hasan al-Basri och ‘Ata ibn Abi Rabah baserade sina åsikter på det. Abu Hanifah ansåg att zakah-distributörerna får ge det till en person i vilken som helst av de åtta kategorierna.
Dela och tipsa!