Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 322 : Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?


Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten (): ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberättats av Ahmad, Muslim och Abu Dawud. Mu’awiyah ibn Abi Sufyan rapporterade att han hörde Allahs Sändebud () säga: ”Vad gäller ‘ashura-dagen, är det inte obligatoriskt för er att fasta den såsom jag gör. Den som vill får fasta och den som inte vill är inte skyldig att göra det.” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. ‘A’ishah sade: ”Stammen Quraysh brukade fasta ‘ashura-dagen under tiden före islam, vilket även Profeten () gjorde. När han kom till Madinah, fortsatte han att fasta den [‘ashura-dagen] och han beordrade folket att göra detsamma. När sedan fastan under månaden ramadan blev obligatorisk, sade han: ‘Den som vill får fasta [under ‘ashura], och den som vill får lämna det.’” Detta har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Profeten () kom till Madinah och fann att judarna fastade ‘ashura-dagen. Han sade till dem: ‘Vad är detta för fasta?’ De svarade: ‘En stor dag. Allah räddade Moses och Israels stammar från deras fiender på denna dag, och därför fastade Moses denna dag.’ Profeten () sade: ‘Vi har mer rätt till Moses än ni’, så han fastade denna dag och beordrade folket att fasta denna dag.” Denna hadith har återberättats av al-Bukhari och Muslim. Enligt al-Bukhari och Muslim rapporterade Abu Musa al-Ash’ari: ”Judarna brukade vörda ‘ashura-dagen som en ‘id. Profeten () sade: ‘Ni [muslimer] ska fasta den [dagen].’” Ibn ‘Abbas rapporterade: ”Allahs Sändebud () fastade’ashura-dagen och beordrade folket att fasta den. Folket sade: ‘O Allahs Sändebud! Det är en dag som judarna och de kristna vördar.’ Profeten sade: ‘När följande år kommer – om Allah vill – ska vi fasta den nionde.’ Profeten () dog före följande år.” Detta har återberättats av Muslim och Abu Dawud. En version lyder: ”Om jag är kvar till nästa år, ska vi fasta den nionde”, det vill säga den tionde. Detta har återberättats av Muslim och Abu Dawud. De lärda har nämnt att fastan på ‘ashura har tre nivåer: 1) att fasta tre dagar, det vill säga den nionde, tionde och elfte muharram; 2) att fasta den nionde och tionde; och 3) att endast fasta den tionde.
Dela och tipsa!