Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 447 : Är det förbjudet att ha samlag när man utför hajj?


Samlag annullerar hajj. ‘Ali, ‘Umar och Abu Hurayrah gav en dom angående en man som hade samlag med sin fru under ihram. I denna dom sade de: ”Båda måste fullborda sin hajj, men de måste även utföra ännu en hajj nästa år och slakta ett djur.” Abu’l-Abbas al-Tabari sade: ”Om en muhrim hade samlag med sin fru före den första tahallul[1] från ihram, oavsett om det var före eller efter ‘Arafah, kommer detta att annullera hans hajj. En sådan person måste dock fortsätta att utföra de återstående hajj-riterna. Han måste slakta en kamel och ta igen sin hajj året efter.” Om frun befann sig i ihram och accepterade vad maken gjorde, måste hon fortsätta att utföra hajj, men även hon måste ta igen hajj året efter. Enligt majoriteten av de lärda måste hon också slakta ett djur. Enligt ‘Ata anser somliga lärda att mannen och frun endast får offra ett djur. I sin förklaring av hadither, Sharh al-sunnah, sade al-Baghawi – och detta är det kändaste av al-Shafi’is två uttalanden – att en man måste betala straffet för samlag under en dag i ramadan. Ett sådant par bör vara isär[2] när de utför nästa hajj (som kompensation för den första), så att de inte upprepar vad de gjorde första gången. Om en sådan man inte har möjlighet att slakta en kamel, då får han slakta en ko. Om han inte har råd med det, då får han slakta sju (7) får. Om han även är oförmögen att göra det, då får han göra en uppskattning av kamelens värde och distribuera mat i denna mängd bland de fattiga och behövande, så att varje person får en mudd. Om han är oförmögen att göra detta, då ska han fasta en dag för varje mudd. De lärda har sagt: om en muhrim har samlag med sin fru före ‘Arafah-dagen är hans hajj ogiltig, och han måste offra ett får eller en sjundedel av en honkamel. Om han dock gjorde det efter ‘Arafah-dagen är hans hajj inte ogiltig, men han måste slakta en kamel. Om en sådan handling utförs av en qarin-vallfärdare (en person som kombinerar hajj med ‘umrah), måste han ta igen denna hajj-qarin med en annan hajj-qarin och offra ännu ett djur, såsom vallfärdaren som endast utför hajj gör. Samlag, om det inträffar efter det första avbrottet i ihram (efter stenkastningen och huvudrakningen vid Mina), annullerar inte hajj och kräver inte att hajj upprepas senare. Detta är åsikten bland merparten av de lärda människorna. Andra menar dock att det är obligatoriskt att ta igen hajj och att offra ett djur. Detta är Ibn ‘Umars, al-Hasans och Ibrahims åsikt. Det råder även meningsskiljaktighet om vilket typ av djur som ska offras – är det ett får eller en kamel? Ibn ‘Abbas, ‘Ikrimah och ‘Ata ansåg att det måste vara en kamel, och detta är även en av al-Shafi’is åsikter. Enligt den andra åsikten från al-Shafi’i är det ett får som måste offras. Malik håller med denna andra åsikt. En muhrim som har en våt dröm eller får utlösning när han tänker eller tittar på en kvinna straffas inte, enligt shafi’i-rättsskolan. Dessa lärda menar dock att om en person kysser eller rör sin fru med ett sexuellt begär, måste han offra ett får oavsett om han får utlösning eller inte. Ibn ‘Abbas menade att en sådan person ådrar sig ett straff och måste slakta ett får. Mujahid sade: ”En man kom till Ibn ‘Abbas och sade till honom: ‘En viss kvinna kom till mig, med allt sitt smink på, när jag befann mig i ihram. Jag kunde inte kontrollera mig själv och fick utlösning. [Vad ska jag göra?] Ibn ‘Abbas skrattade till dess att han föll ned på sin rygg, och sade: ‘Du har en väldigt stark lust. Det är ingen fara, men du måste slakta ett får. Din hajj är komplett.’” Detta har återberättats av Sa’id ibn Mansur.
[1] Det vill säga att ihrams restriktioner avlägsnas eller avslutas. [2] Att göra så är obligatoriskt enligt Ahmad och Malik, men enligt hanafi-rättsskolan och shafi’i-rättsskolan är det rekommenderat. 
Dela och tipsa!