Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 325 : Får den som frivilligt fastar bryta fastan?


Umm Hani rapporterade att Profeten () gick in i hennes rum dagen då Makkah erövrades. Han erbjöds något att dricka och drack från det. Sedan erbjöd han det till Umm Hani och hon sade: ”Jag fastar.” Profeten () sade: ”Den som fastar frivilligt bestämmer över sig själv. Om du vill får du fasta, och om du vill får du bryta fastan.” Detta har återberättats av Ahmad, al-Daraqutni och al-Bayhaqi. Även al-Hakim rapporterade hadithen och sade att traderingskedjan är sahih. Version som han nedtecknade lyder: ”Och om man vill får man fasta, och om man vill får man bryta sin fasta.” Abu Juhayfah sade: ”Profeten () etablerade brödraskapsförbundet mellan Salman och Abu al-Darda’. En gång besökte Salman Abu al-Darda’ och såg att Umm al-Darda’ bar väldigt enkla kläder. Han sade till henne: ‘Vad händer med dig?’ Hon sade: ‘Din bror Abu al-Darda’ har inga behov i denna värld.’ När Abu al-Darda’ kom, förberedde han mat till Salman och sade: ‘Ät, för jag fastar.’ Salman sade: ‘Jag ska inte äta förrän du äter.’ Så han åt. När det var natt, gick Abu al-Darda’ upp för att be och Salman sade: ‘Sov’, vilket han gjorde. Mot slutet av natten väckte Salman Abu al-Darda’ och sade: ‘Be nu’, och de bad. Salman sade till honom: ‘Din Herre har en rättighet över dig, du har en rättighet över dig själv och din fru [har en rättighet över dig]. Ge alla vad de har rätt till.’ Abu al-Darda’ gick till Profeten () och berättade vad Salman hade sagt. Profeten () sade: ‘Salman har talat sanning.’” Detta har återberättats av al-Bukhari och al-Tirmidhi. Abu Sa’id al-Khudri sade: ”Jag förberedde mat till Profeten (). Han kom till mig med några av sina följeslagare. När maten lades fram, sade en av männen: ‘Jag fastar.’ Allahs Sändebud () sade: ‘Din bror har bjudit in dig och ådragit sig utgifter för dig.’ Sedan sade [han till] honom: ‘Bryt din fasta och fasta en annan dag i dess ställe, om du önskar.’” Detta har återberättats av al-Bayhaqi. Enligt al-Hafidh är traderingskedjan hasan. Merparten av de lärda vidhåller att den som fastar frivilligt kan bryta fastan. Det är dock rekommenderat att ta igen den dagen senare. Den föregående åsikten är tydlig och autentiska hadither stöder positionen.
Dela och tipsa!