Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 138 : Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?


Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Ibn Majah och andra. Det finns dock viss kritik mot denna hadith. ‘Ali ibn al-Madani, Ahmad, Ibn al-Mundhir, al-Rafi’ och andra har sagt: ”Inget i detta ämne har graderats som autentiskt av de lärda i hadith.” Ibn Hajar citerade dock al-Tirmidhi och Ibn Hibban: ”Al-Tirmidhi graderade den som hasan och Ibn Hibban graderade den som sahih. På grund av hadithens många traderingskedjor är den troligtvis hasan. Al-Nawawi refuserade det som al-Tirmidhi sade.” Al-Dhahabi sade: ”Denna hadiths traderingskedjor är starkare än ett antal av hadithens traderingskedjor vilka juristerna baserar sina argument på.” Ordningsföljden i hadithen tyder på rekommendation, baserat på det som har rapporterats från ‘Umar, som sade: ”Vi brukade tvätta de döda. Somliga av oss brukade utföra ghusl och andra inte.” Detta har återberättats av al-Khatib med en traderingskedja som är sahih. När Asma’ bint Umaysh tvättade sin döde makes kropp, Abu Bakr al-Siddiq, frågade hon om det fanns några från utvandrarna närvarande, och sade: ”Denna dag är extremt kall och jag fastar. Måste jag utföra ghusl?” De sade: ”Nej.” Detta har återberättats av Malik. Att utföra ghusl för hajj. Enligt de lärda är det rekommenderat att den som utför hajj eller ‘umrah utför ghusl. Zayd ibn Thabit rapporterade att han såg Allahs Sändebud () utföra ghusl när han hade som avsikt att utföra hajj. Denna hadith har återberättats av al-Daraqutni, al-Bayhaqi och al-Tirmidhi, som graderade den som hasan, medan al-Usayli graderade den som svag.
Dela och tipsa!