Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 306 : Hur distribueras zakah al-fitr?


Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadithen: ”Allahs Sändebud () föreskrev zakah al-fitr som en rening för den som fastar från varje oanständig handling eller [oanständigt] tal, och som föda för de behövande.” Al-Bayhaqi och al-Daraqutni rapporterade från Ibn ‘Umar som sade: ”Allahs Sändebud () föreskrev zakah al-fitr, och han sade även: ‘Befria dem från nöd denna dag.’”
Dela och tipsa!