Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 289 : Får man betala zakah i dess värde i stället för att betala själva objektet/artikeln i sig?


Det är inte tillåtet att betala värdet i stället för objektet i sig utom i de fall då det inte finns, för zakah är en dyrkanshandling som endast kan uppfyllas i enlighet med det specificerade sättet, med att de rika delar sina förmögenheter med de fattiga. Mu’adh rapporterade att Profeten () sände honom till Jemen och sade: ”Ta spannmål från spannmål, får från får, kameler från kameler och kor från kor.” Denna hadith har återberättats av Abu Dawud, Ibn Majah, al-Bayhaqi och al-Hakim. Det bör noteras att det finns en brytning i traderingskedjan, då ‘Ata inte hörde detta från Mu’adh. Al-Shawkani ogillade substitution och sade: ”Sanningen är att zakah är obligatoriskt på objektet i sig själv och bör inte bytas ut för dess värde, utom i de fall då det finns en giltig ursäkt.” Abu Hanifah tillät att man accepterar värdet, oavsett om individen kan betala med objekten i sig eller inte, eftersom zakah är de fattigas rättighet, och han ansåg att det är oväsentligt huruvida den betalas med objektet eller med något annat av lika värde. Al-Bukhari rapporterade, med ett bestämt uttalande, att Mu’adh bad Jemens folk att antingen ge honom gods, silkeskläder eller andra klädesplagg som zakah i stället för korn och spannmål, detta eftersom det var mer lämpligt för dem. Även Profetens () följeslagare gavs valet i Madinah.
Dela och tipsa!