Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 155 : Vad får kvinnor som menstruerar eller har postnatala blödningar inte göra?


Svar: Alla handlingar som är förbjudna för en individ som inte har rengjort sig själv efter samlag eller en våt dröm är även förbjudna för kvinnor i dessa två tillstånd, eftersom tillstånden i fråga anses vara större orenheter. Det finns även två ytterligare förbud: 1) De kan inte fasta. Om kvinnor fastar i detta tillstånd anses deras fasta vara ogiltig. Om de fastar under månaden ramadan, är det nödvändigt för dem att ta igen dessa fastedagar senare. Mu’adhah sade: ”Jag frågade ‘A’ishah: ‘Varför måste vi ta igen fastedagar som har missats på grund av menstruation men inte böner?’ Hon svarade: ‘Det är vad Allahs Sändebud () sade att vi skulle göra. Vi beordrades att ta igen fastedagarna och vi beordrades att inte ta igen bönerna.” Detta har återberättats av ”gruppen”. 2) Hon kan inte ha samlag. Anas sade: ”När en judisk kvinna menstruerade, brukade mannen varken äta eller ligga med henne. Följeslagarna frågade Profeten () om det, och Allah uppenbarade: ”OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: "Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er." Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig” (2:222). Allahs Sändebud () sade: ”Gör allt, utom [att ha] samlag.” Detta har återberättats av ”gruppen”, med undantag av al-Bukhari. Al-Nawawi diskuterade ämnet och sade: ”Om en muslim anser att det är tillåtet att ha samlag med sin menstruerande hustru, [är följden av denna uppfattning att] han lämnar islam. Om han har samlag med sin hustru samtidigt som han inte anser att det är tillåtet, på grund av glömska, att han inte visste att det var förbjudet eller att han inte visste att hans hustru menstruerade, är det ingen synd och han behöver inte gottgöra det. Om han gör det medvetet, samtidigt som han vet om att det är förbjudet, har han begått en stor synd och måste ångra sig. Det finns två åsikter om detta: den mer korrekta är att det är nödvändigt att gottgöra [för handlingen].” Han sade även: ”Alla av de lärda säger att man får röra allt över naveln eller under knäna. Merparten av de lärda säger att det är tillåtet att röra det som finns mellan naveln och knäna, med undantag av vagina och anus.” Al-Nawawi drog slutsatsen att det är tillåtet men ogillat, eftersom detta är den starkaste positionen baserat på bevisen. Detta bevis baserar sig på praxisen bland Profetens () hustrur: när han ville vara med dem under deras menstruation, brukade de lägga något över sina könsorgan. Detta har återberättats av Abu Dawud. Al-Hafidh sade: ”Dess traderingskedja är stark.” Masruq ibn al-Ajda’ frågade ‘A’ishah: ”Vad är förbjudet för mig, sexuellt sett, när min hustru menstruerar?” Hon svarade: ”Ingenting, med undantag av vaginan.” Denna rapport har återberättats av al-Bukhari i hans Tarikh.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...