Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 313 : Vilka är fastans centrala element?


Svar: Fastan har två centrala element (bokstavligen ”pelare”) som måste uppfyllas för att den ska vara giltig och acceptabel. Dessa är: Att avstå från de handlingar som bryter fastan. Detta element baseras på Koranversen: ”[…] och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den till dess att natten faller på” (2:187). Detta baseras även på följande hadith: ”När versen ‘och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas […]’ uppenbarades, tog jag en svart tråd och en vit tråd och placerade dem under min kudde. Under natten tittade jag på dem för att se om jag kunde skilja mellan dem. På morgonen gick jag till Allahs Sändebud () och nämnde detta till honom, och han sade: ‘Det är nattens svarthet och dagens vithet.’” Avsikten. Allah instruerar i Koranen: ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro […]” (98:5). Profeten () sade: ”Alla handlingar utförs med någon avsikt och varje människa får endast det som hon har avsett.” Avsikten måste utföras före fajr och under varje natt i ramadan. Detta baseras på hadithen från Hafsah att Allahs Sändebud () sade: ”Den som inte bestämmer [sig] för att fasta före fajr, kommer inte att ha någon fasta [dvs. den accepteras inte].” Denna hadith har återberättats av Ahmad, al-Nasa’i, al-Tirmidhi, Abu Dawud och Ibn Majah. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban graderade den som sahih. Avsikten är giltig under vilken del av natten som helst. Den behöver inte uttalas, då det är en av hjärtats handlingar som inte involverar tungan. Den uppfylls genom att man avser att fasta för att lyda Allah och söka Hans välbehag. Om man äter sahur (måltiden före gryningen) med avsikten att fasta och att dra sig närmare Allah genom sådan avhållsamhet, då har man utfört avsikten. Om man bestämmer sig för att fasta under nästa dag endast för Allahs skull, då har man utfört avsikten även om man inte åt sahur. Enligt många jurister får avsikten för en frivillig fasta utföras vid vilken tidpunkt som helst före någon föda förtärs. Denna åsikt baseras på ‘A’ishahs hadith: ”Profeten () kom till oss en dag och sade: ‘Har ni någon [mat]?’ Vi svarade: ‘Nej.’ Han sade: ‘Därför fastar jag.’” Detta har återberättats av Muslim och Abu Dawud. Hanafi-rättsskolan och shafi’i-rättsskolan stipulerar att avsikten måste utföras före middagstid (för frivillig fasta). Den uppenbara åsikten från Ibn Mas’ud och Ahmad är att avsikten får utföras före eller efter middagstid.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...