Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 281 : Måste det som man ger i zakah vara av bra kvalité?


Allah, den Upphöjde, beordrade att de som betalar zakah sätter den åt sidan från den goda delen av sin egendom och förbjöd att den betalas från den dåliga delen. Allah säger: ”Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er, och leta inte fram – för att ge bort det – det sämsta som ni själva inte skulle ta emot annat än med förbundna ögon. Ni bör veta att Gud är Sig själv nog och att allt lov och pris tillkommer Honom” (2:267). Abu Dawud, al-Nasa’i och andra rapporterade från Sahl ibn Hanif från hans far att ”Allahs Sändebud () förbjöd att zakah betalas med två typer av dadlar kallade ju’rur och habiq. Folk brukade sätta åt sidan den sämsta frukten i deras ägo för sadaqah, men senare förbjöd Allah dem från att göra detta: ‘och leta inte fram – för att ge bort det – det sämsta som ni själva inte skulle ta emot annat än med förbundna ögon.’ (2:267). När al-Bara’ nämnde denna vers sade han: ”Detta uppenbarades i relation till oss [ansar, hjälparna], eftersom vi ägde palmträd. En man kunde ta med sig från sitt palmträd [dadlar], beroende på hur mycket han hade, en klunga eller två, och hänga den vid moskén, och Saffahs folk som inte hade mat brukade komma till klungan och slå den med sina stavar. De gröna och omogna dadlarna föll av och de åt dem. Det fanns folk som inte sökte det goda. Någon brukade ta med en klunga dadlar [shis och hashaf] av dålig kvalitet eller en klunga som redan hade brutits [före den hade mognat] och hänga den vid moskén. Då uppenbarade Allah versen: ‘och leta inte fram – för att ge bort det – det sämsta som ni själva inte skulle ta emot annat än med förbundna ögon’” (2:267). Al-Bara’ fortsatte: ”Om någon av er mottar en gåva som lik det som han ger bort, då tar han endast emot den på grund av simulerad glädje.” Al-Bara’ sade: ”Som ett resultat av detta brukade var och en av oss erbjuda den goda delen av det som vi hade.” Denna hadith återberättades av al-Tirmidhi, som sade: ”Hadithen är god och sund.” I al-Shawkanis summering av ämnet sade han: ”Detta [den föregående hadithen] betyder att det inte är tillåtet för ägaren att sätta åt sidan det dåliga från det bra på vilket zakah tas, i synnerhet vad gäller dadlar men även – via analogi – de andra kategorierna som zakah betalas på. Vidare är det inte tillåtet för zakah-indrivaren att ta det.
Dela och tipsa!