Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 291 : Vad är konsekvenserna om man undviker att betala zakah?


Åsikten som delades av Malik, al-Awza’i, Ishaq, Ahmad och Abu ‘Ubayd är att den som besitter en nisab av någon typ av egendom och sedan säljer den före fullbordandet av årets hawl, eller ger bort den som gåva, eller förstör en del av den med avsikten att undvika dess zakah, denna person måste fortfarande betala dess zakah. Om han företar sig någon av ovannämnda handlingar vid en tidpunkt då han snart kommer att vara skyldig att betala zakah, kommer han att tvingas att betala den. Om någon av de ovannämnda handlingarna däremot inträffar vid hawls början, kommer detta inte att utgöra ett undvikande, och han kommer att vara (rättsligt sett) fri från sin skyldighet att betala zakah. Abu Hanifah och al-Shafi’i menade att eftersom mängden minskade före hawls slut, kommer zakah inte att betalas på det. Han skulle fortfarande ha ansetts agera felaktigt och vara olydig mot Allah för att ha försökt undvika betalningen. De tidiga muslimerna baserade sitt resonemang på de verser där Allah säger: ”Vi har satt [dessa människor] på prov, liksom Vi satte ägarna till en fruktträdgård på prov, när de svor att de skulle skörda [dess frukt] följande morgon utan att göra förbehåll [för Guds vilja]. Medan de sov, kom en [besökare sänd] av din Herre; han gick ronden [runt fruktträdgården] och följande morgon låg [den] tom som ett redan skördat sädesfält” (68:17-20). Allah straffade de människorna för att de undvek sina skyldigheter till de fattiga. Således ska zakah fortfarande betalas och individen måste betala den, eftersom hans avsikt var att beröva de fattiga från sin andel av hans tillgångar. Detta är likt ett scenario där en man skiljer sig från sin fru när han har en dödlig sjukdom. Hans ondskefulla avsikt uppmanar till ett straff som en försonande handling. Ett liknande exempel skulle vara ett scenario där en person dödar sin välgörare för att komma åt sitt arv. I detta fall straffar Allah honom genom att beröva honom hans arv.
Dela och tipsa!