Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 305 : Kan man betala zakah al-fitr i förväg?


Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud () beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två före slutet av ramadan. De lärda har dock olika åsikter när det handlar om en längre tidsperiod. Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att betala zakah al-fitr även innan ramadan har startat. Al-Shafi’i ansåg att det är tillåtet att göra så i början av ramadan. Enligt Malik och Ahmad (enligt hans välkända åsikt) är det endast tillåtet att betala den en eller två dagar i förväg. Grundarna av de fyra accepterade islamiska rättsskolorna är eniga om att zakah al-fitr inte nullifieras om man inte betalar den på dess förfallodag. Om sådant är fallet blir det en skuld för den som är ansvarig för zakah al-fitr-betalningen till dess att den har blivit betald. De är även eniga om att det inte är tillåtet att försena den till ‘id-dagen, men Ibn Sirin och al-Nakha’i menade att detta kan göras. Ahmad sade: ”Jag hoppas att det inte finns någon fara [i att betalningen försenas].” Ibn Raslan sade att det råder konsensus om att betalningen inte kan försenas eftersom det är en typ av zakah. Således är det en synd att betalningen försenas, och det är likt att man försenar sina böner utan en acceptabel ursäkt. Detta bevisas genom följande hadith: ”Om man betalar zakah al-fitr före bönen, anses den vara en accepterad zakah. Om man betalar den efter bönen, anses den vara en vanlig sadaqah.”
Dela och tipsa!