Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 331 : Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?


Svar: Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora nyttan av sin fasta. Således kommer hans fasta att öka hans Gudsmedvetenhet. Allah säger i Koranen: ”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud” (2:183). Att fasta är inte endast att avhålla sig från att äta och dricka, utan det innebär även att avhålla sig från allt annat som Allah har förbjudit. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Att fasta är inte endast [att avstå] från att äta och dricka, men även [att avstå] från meningslöst tal och oanständigt språk. Om någon av er förbannas eller störs ska han säga: ‘Jag fastar, jag fastar.’” Detta har återberättatas av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban och al-Hakim. Den senare sade att hadithen är sahih enligt Muslims kriterier. Abu Hurayrah rapporterade även att Profeten () sade: ”Allah behöver inte fastan från den som inte avstår från falskt tal eller att agera i enlighet med sitt falska tal.” Detta har återberättats av gruppen, med undantag av Muslim. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten () sade: ”Möjligen får en fastande person inget från sin fasta utom hunger, och möjligen får den som står och ber under natten inget från sitt stående utom sömnighet.” Detta har återberättats av al-Nasa’i, Ibn Majah och al-Hakim. Den senare sade att hadithen är sahih enligt al-Bukharis kriterier. Att använda tandpinnen (borste). Det är rekommenderat att den fastande använder en tandpinne eller borste. Det är ingen skillnad om han använder den i början eller i slutet av dagen. Al-Tirmidhi bekräftar det: ”Al-Shafi’i ansåg inte att det var fel att använda en tandpinne [borste] i början eller i slutet av dagen.” Profeten () brukade använda sin tandpinne [borste] medan han fastade. Att vara generös och att studera Koranen. Att vara generös och att studera Koranen är rekommenderat under alla tider, men det är i synnerhet betonat under månaden ramadan. Al-Bukhari rapporterade att Ibn ‘Abbas sade: ”Profeten () var den mest generöse av människor, men han var som mest generös under ramadan när han brukade träffa [ängeln] Gabriel. Han brukade träffa honom varje natt och recitera Koranen. När Gabriel träffade honom brukade han vara mer generös än en kvick vind.” Att sträva efter att utföra så många dyrkanshandlingar som möjligt under ramadans tio sista dagar. Al-Bukhari och Muslim rapporterade från ‘A’ishah att under ramadans tio sista dagar, brukade Allahs Sändebud () väcka sina hustrur under natten och sedan vara åtskild dem [dvs. vara upptagen med dyrkanshandlingar]. En version i Muslim lyder: ”Han brukade sträva efter [att utföra dyrkanshandlingar] under ramadans tio sista dagar mer än han gjorde under någon annan tid.” Al-Tirmidhi har även rapporterat detta från ‘Ali.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...