Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 293 : Hur mycket zakah ges till en fattig person?


Syftet med zakah är att försörja de fattiga genom att tillfredsställa deras behov. Därför ges en specificerad mängd till dem på en kontinuerlig basis för att underlätta för dem. Denna mängd skiljer sig beroende på omständigheterna och individerna. ‘Umar rapporterade: ”Om ni råkar ge [allmosa] ska ni ge för att tillfredsställa [personens] behov.” Al-Qadi ‘Abd al-Wahhab sade att Malik aldrig stipulerade en gräns för mängden som kan ges. Enligt honom kan zakah till och med ges till någon som har ett hus, en tjänare och ett riddjur, förutsatt att han är i behov. Innebörden av den föregående hadithen är tydlig: att be om hjälp är tillåtet för den som är fattig till dess att han får vad han behöver för sitt uppehälle och blir fri från sina behov. Qabisah ibn Mukhariq al-Hilali rapporterade: ”Jag hade en skuld. Jag gick till Allahs Sändebud () och bad om hans hjälp. Han svarade: ‘Vänta till dess att vi har sadaqah-tillgångar, sedan kommer vi att ge dig något.’ Han sade även: ‘O Qabisah! Endast de tre följande är berättigade till sadaqah. Den förste är en man med skulder, för hans situation gör det tillåtet [för honom] att motta [allmosa] till dess att hans problem har lösts. Den andre är en man som drabbas av svårigheter som förstör hans tillgångar, vilket gör det tillåtet för honom att motta [allmosa] till dess att han är i en position där han kan tjäna ett uppehälle [eller så sade han: ‘… det som tillfredsställer hans behov och gör honom självförsörjande’]. Den tredje är en man som har blivit fattig och tre personer av [god] kaliber från hans folk vittnar om hans desperata situation – han kommer att motta [sadaqah] till dess att han finner ett sätt att försörja sig själv [eller så sade han: ‘… det som tillfredsställer hans behov och gör honom självförsörjande’]. Det är inte tillåtet (sahat), O Qabisah, i annat än dessa fall. En person som mottar det [sadaqah] kommer att förbruka förbjudna tillgångar.’” Detta har återberättats av Ahmad, Muslim, Abu Dawud och al-Nasa’i.
Dela och tipsa!