Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 275 : Tas zakah på smycken?


De lärda är överens om att ingen zakah behöver betalas på diamanter, pärlor, safirer, rubiner, koraller, krysolit eller någon typ av ädelsten, utom om de används för handel. Det råder dock oenighet bland de lärda om huruvida en kvinnas guld- eller silversmycken är undantagna. Enligt Abu Hanifah och Ibn Hazm är det obligatoriskt att ta zakah på guld- och silversmycken, förutsatt att de utgör en nisab. Deras åsikt baseras på rapporten från ‘Amr ibn Shu’ayb från sin far från hans far: ”Två kvinnor med guldarmband runt deras handleder kom till Profeten (). Profeten sade: ‘Vill ni att Allah får er att bära armband av eld på Domens dag?’ De svarade: ‘Nej.’ Han sade: ‘Betala då den zakah som tas på vad ni bär runt handlederna.’” Asma’ bint Yazid rapporterade: ”Min moster och jag gick till Profeten () när vi bar guldarmband. Han frågade: ‘Betalade ni deras zakah?’ Hon berättade att de inte hade gjort det. Profeten sade: ‘Fruktar ni inte att Allah kommer att låta er bära ett armband av eld?’ Betala dess zakah.’” Al-Haythami bekräftade att hadithen återberättades av Ahmad, och dess traderingskedja är god. ‘A’ishah rapporterade: ”Allahs Sändebud () kom till mig och såg att jag bar silverringar. Han frågade då: ‘Vad är detta, ‘A’ishah?’ Jag svarade: ‘Jag gjorde dem för att försköna mig för dig, O Allahs Sändebud.’ Han sade: ‘Betalade du deras zakah?’ Jag svarade: ‘Nej, eller vad Allah vill.’ Sedan sade han: ‘Deras straff i helvetet är tillräckligt för dig.’” Detta har återberättats av Abu Dawud, al-Daraqutni och al-Bayhaqi. Malik, al-Shafi’i och Ahmad ibn Hanbal menade att zakah inte betalas på en kvinnas smycken, oavsett smyckenas värde. Al-Bayhaqi rapporterade att Jabir ibn ‘Abdullah en gång tillfrågades om zakah tas på smycken. Han svarade att zakah inte tas på smycken, även om värdet överstiger ettusen dinarer. Al-Bayhaqi rapporterade även om fallet med Asma’: ”Asma’ bint Abi Bakr brukade utsmycka sina döttrar med guld. Trots att dess värde låg på omkring femtiotusen dinarer, betalade hon inte zakah på det.” Det har rapporterats i al-Muwatta’ från ‘Abd al-Rahman ibn al-Qasim, från hans far, att ‘A’ishah brukade ta hand om sina systerdöttrar, vilka var föräldralösa och under hennes förmyndarskap, och hon brukade försköna dem med smycken, utan att betala zakah på dem. Det har även rapporterats i al-Muwatta’ att Ibn ‘Umar brukade utsmycka sina döttrar och slavflickor med guld, utan att betala zakah. Al-Khattabi summerar ämnet: ”Det som står i Koranen stöder de som menar att zakah är obligatoriskt på guld och silver, och även haditherna stöder detta. De som inte ansåg att det är obligatoriskt baserade sina åsikter på spekulation och några av haditherna. För att vara på den säkra sidan, är det dock bättre att betala.” Dessa olika åsikter behandlar tillåten guld- och silverutsmyckning. Vad gäller utsmyckning som är förbjuden, det vill säga att en kvinna bär sådant som en man utsmyckar sig med, bör dess zakah betalas. Samma regel appliceras på köksredskap som är gjorda av guld eller silver.
Dela och tipsa!