Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 284 : Tas zakah på ädelmetaller?


Termen ma’din (mineraler) härleds från verbet ‘adana (att vistas), såsom i frasen ”‘adana fi al-makan”, vilket betyder: ”någon vistades i någon plats”. Allah, den Upphöjde, säger: ”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis” (9:72), eftersom det är en evighetens boning. De lärda är oeniga om mineraler (ma’din) som zakah ska tas på. Ahmad ansåg att allt som grävs upp från marken, oavsett om det har skapats i marken eller begravts där i av människor, och som har ett värde (exempelvis guld, silver, järn, koppar, bly, safirer, krysolit, smaragder, turkos, kristall, agat, kohl [antimonsulfid], arsenik, tjära, petroleum, svavel eller zaj) betalas det zakah på. Han stipulerade dock villkoret att den extraherade mineralen bör uppnå en nisab antingen av sig själv eller med sitt värde. Abu Hanifahs åsikt var att zakah betalas på vilken mineral som helst som kan få ett avtryck eller smältas med eld, såsom guld, silver, järn eller koppar. Vad gäller vätskor såsom tjära, eller en solid mineral som inte kan smältas av eld såsom rubin, tas ingen zakah på dem. I det föregående fallet, är inte tillåtligheten av nisab ett föregående villkor. Oavsett om mängden är stor eller liten tas en femtedel i zakah. Malik och al-Shafi’i ansåg att både guld och silver kvalificerar sig för zakah. Precis som Ahmad, insisterade de på att guldet bör väga åtminstone tjugo mithqal (4,68 gram) och silvret åtminstone 200 dirhamer.  De är eniga (med hanafi-rättsskolan) att ett år inte behöver fullbordas för att zakah ska tas på dessa metaller, utan den förfaller när som helst då dessa blir tillgängliga. Enligt nämnda lärda bör mängden vara en fyrtiondedel (1/40), och den distribueras som den vanliga zakah. Enligt Abu Hanifah distribueras den på liknande sätt som krigsbyte (fay’).
Dela och tipsa!