Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 273 : Kan zakah betalas i förskott?


Det är tillåtet att till och med betala zakah två år i förskott. Al-Zuhri såg inga problem med att betala sin zakah före hawl. En gång tillfrågades al-Hasan om en man som betalar sin zakah tre år i förskott har uppfyllt sin skyldighet. Al-Hasan svarade jakande. Om denna åsikt sade al-Shawkani: ”Detta var al-Shafi’is, Ahmads och Abu Hanifahs åsikt. Den stöds av al-Hadi och al-Qasim.” Även al-Mu’ayyahad-billah anser att denna åsikt är bättre, men han sade att Malik, Rabi’ah, Sufyan al-Thawri, Dawud, Abu ‘Ubayd ibn al-Harith och al-Nasir (som kommer från Profetens familj) menade att ens skyldighet inte har fullgjorts om zakah betalas före året löper ut. De anammade denna åsikt baserat på Profetens () hadith, som redan har nämnts, att zakah blir obligatoriskt för betalaren endast när han har haft sina ägodelar under ett år. Detta ogiltigförklarar dock inte åsikten som delas av de som menar att det är giltigt att betala zakah i förskott, för onekligen är skyldigheten att betala zakah associerat med att ett helt år har gått ut. Skillnaden handlar endast om huruvida man har fullgjort sin skyldighet om zakah betalas före året har gått ut.” Ibn Rushd summerar: ”Kontroversen stammar från frågan om huruvida det är en handling knuten till dyrkan eller en förpliktelse skyldig de fattiga. Gruppen som anser att det är handling knuten till dyrkan, såsom bönen, håller inte med om att den [zakah] ska betalas före sin tid. Å andra sidan godkänner gruppen som anser det vara liknande fallet med uppskjutna obligatoriska avgifter att zakah frivilligt betalas i förskott.” Som stöd för denna åsikt rapporterade al-Shafi’i en hadith från ‘Ali att Profeten () bad om al-’Abbas sadaqah före dess förfallodatum. 
Dela och tipsa!