Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Fråga # 203 : Hur många rak’at är tarawih-bönen?


Svar: ‘A’ishah rapporterade att Profeten () inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten () bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag väntade folket på honom men han kom inte ut. Abu Ya’ala och al-Tabarani återberättade från Jabir, med en traderingskedja som är hasan, att Ubayy ibn Ka’b kom till Profeten () och sade: ”O Allahs Sändebud! Jag gjorde något förra natten” [dvs. under ramadan]. Profeten () sade: ”Och vad var det, O Ubayy?” Han svarade: ”Kvinnorna i mitt hus sade: ‘Vi reciterar inte Koranen [väl eller mycket], så kan vi be bakom dig?’ Jag bad åtta rak’at och witr-bönen med dem.” Allahs Sändebud () var nöjd med detta och sade ingenting. Detta är sunnan som har rapporterats från Allahs Sändebud () och inget utöver detta är autentiskt. Det är även sant att under ‘Umars, ‘Uthmans och ‘Alis styre bad människorna tjugo rak’at[1], och detta är åsikten som innehas av majoriteten jurister från hanafi-rättsskolan och hanbali-rättsskolan, likaså av Dawud. Al-Tirmidhi sade: ”Merparten av kunskapens folk följer det som har rapporterats från ‘Umar, ‘Ali och andra av Profetens () följeslagare, [dvs. att de bad] tjugo rak’at. Detta är åsikten som delas av al-Thawri, Ibn al-Mubarak och al-Shafi’i, och jag fann att Makkahs folk bad tjugo rak’at.” Några av de lärda menar att elva rak’at är sunnah, inklusive witr, och det är även rekommenderat att be resterande rak’at [av de totalt tjugo rak’at]. Al-Kamal ibn al-Humam sade: ”Bevisen pekar på att sunnan på tjugo rak’at är det som Profeten () själv utförde, och sedan slutade han eftersom han var rädd att det skulle bli obligatoriskt [för sina följeslagare]. Således är det endast rekommenderat att utföra resterande rak’at. Det har däremot bekräftats att han endast bad elva rak’at, inklusive witr, som det står i de två Sahih. Enligt de lärda är sunnan åtta rak’at och det är rekommenderat att utföra tolv [ytterligare] rak’at.”
[1] Enligt Malik är tarawih trettiosex rak’at exklusive witr. Al-Zarqani sade: Ibn Hibban nämnde att i början var tarawih elva rak’at. När de förlängde recitationen blev folket trötta. Därför förkortade de recitationen och utökade antalet rak’at, så de bad tjugo rak’at med måttlig recitation. Detta inkluderade inte witr. Senare var recitationen förkortad ännu mer och de bad trettiosex rak’at exklusive witr.
Dela och tipsa!
Tillbaka till sökresultat ...