Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Är det obligatoriskt att göra ghusl efter att ha tvättat ett lik?

Ghusl för att tvätta ett lik. Enligt många av de lärda är det rekommenderat att den som har tvättat ett lik utför ghusl. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som har tvättat ett lik måste utföra ghusl, och den som har burit det måste tvaga sig.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi,) ... Visa mer

Kan man be tarawih både individuellt i ens hem och med en grupp?

Det är tillåtet att be tarawih i samling eller ensam. Majoriteten av de lärda föredrar att tarawih bes i samling. Som nämnt över, bad Profeten ﷺ tarawih i samling med muslimerna, men han slutade eftersom han fruktade att det skulle bli obligatoriskt. ‘Umar var den som samlade muslimerna för att be tarawih bakom en imam. ‘Abd al-Rahman ibn ‘) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Hur många takbir uttalas under ‘id-bönen?

‘Id-bönerna består av två rak’at, och det är sunnah att uttala takbir sju gånger, efter den inledande takbir och före Koranrecitationen i den första rak’ah. Under den andra rak’ah, uttalar man takbir fem gånger efter den takbir som uttalas efter att man har nedfallit (sujud). Man bör höja sina händer varje gå) ... Visa mer

Vilka nöjen och aktiviteter får man ta del av på ‘id?

Rekreation, underhållning och sång är tillåtet under ‘id-dagarna, så länge dessa aktiviteter förblir inom gränserna för vad som anses vara god moral. Anas rapporterade: ”När Profeten ﷺ kom till Madinah, hade dess [invånare] två dagar [som hade valts ut] för sport och underhållning. Profeten ﷺ sade: ‘) ... Visa mer

Är det obligatoriskt att betala zakah? Vilken är domen för en individ som inte betalar zakah?

Eftersom zakah är obligatorisk för muslimer är den en av islams essentiella villkor. Om en person ifrågasätter att zakah är obligatoriskt lämnar han islam, och rättsligt sett skulle han kunna dödas för sin otro, utom om en sådan person är ny muslim och kan ursäktas för sin okunnighet. Den som avhåller sig från ) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Får den som frivilligt fastar bryta fastan?

Umm Hani rapporterade att Profeten ﷺ gick in i hennes rum dagen då Makkah erövrades. Han erbjöds något att dricka och drack från det. Sedan erbjöd han det till Umm Hani och hon sade: ”Jag fastar.” Profeten ﷺ sade: ”Den som fastar frivilligt bestämmer över sig själv. Om du vill får du fasta, och om du vill får du bryta f) ... Visa mer

Får man pussas när man fastar om personen kan tygla sig själv?

Det är bekräftat att ‘A’ishah sade: ”Profeten ﷺ brukade pussa och krama när han fastade, för han hade mest kontroll av alla er över sina begär.” ‘Umar sade: ”Jag var exalterad en gång och pussade [min hustru] när jag fastade. Jag gick till Profeten ﷺ och sade: ‘I dag utförde jag en hemsk handling – jag p) ... Visa mer

Vad händer om man av misstag sväljer sådant som är svårt att undvika, såsom sitt saliv, damm och så vidare?

De saker som man inte kan skydda sig själv från, exempelvis att svälja sin saliv, vägdamm, att sikta mjöl och så vidare, är alla översedda. Ibn ‘Abbas utlåtande lyder: ”Det är inga problem med att smaka på mjöl eller något som du vill inhandla.” Al-Hasan brukade tugga på valnötter för sitt barn) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Dela och tipsa!