Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka handlingar annullerar inte wudu’?

Att röra en kvinna. ‘A’ishah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ pussade henne medan han fastade och sade: ”Att pussa upphäver inte tvagningen, och det bryter inte fastan.” Detta har återberättats av Ishaq ibn Rahawaih och al-Bazzar med en god traderingskedja. Om hadithens tillförlitlighet säger ‘Abd al-Haqq: ”Jag känn) ... Visa mer

Får kvinnor och barn närvara vid ‘id-bönen?

Shari’an kräver att kvinnor och barn går ut för att närvara under ‘id-bönerna. Detta inkluderar gifta, ogifta, unga, gamla eller menstruerande kvinnor. Umm ‘Atiyah rapporterade: ”Vi beordrades att gå ut med de ogifta och menstruerande kvinnorna på de två ‘id för att bevittna det goda och muslimernas åkallanden) ... Visa mer

Tas zakah på smycken?

De lärda är överens om att ingen zakah behöver betalas på diamanter, pärlor, safirer, rubiner, koraller, krysolit eller någon typ av ädelsten, utom om de används för handel. Det råder dock oenighet bland de lärda om huruvida en kvinnas guld- eller silversmycken är undantagna. Enligt Abu Hanifah och Ibn Hazm är det obligatori) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man undviker att betala zakah?

Åsikten som delades av Malik, al-Awza’i, Ishaq, Ahmad och Abu ‘Ubayd är att den som besitter en nisab av någon typ av egendom och sedan säljer den före fullbordandet av årets hawl, eller ger bort den som gåva, eller förstör en del av den med avsikten att undvika dess zakah, denna person måste fortfarande betala dess zakah. Om han ) ... Visa mer

Kan personer som har skulder ges zakah?

Människor som har skuldbörda och inte har möjlighet att betala skulden är av olika typer: de som tog på sig själva ansvaret att betala av en skuld; de som gick i borgen för andra och därför, när betalningen uteblev, blev skulderna deras skyldighet; de som missköte sin ekonomi; de som lånade pengar för att de var i behov av det; el) ... Visa mer

Hur distribueras zakah al-fitr?

Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadit) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Hur bestäms det att månaden ramadan har infallit?

Denna händelse bekräftas genom att nymånen siktas – även om den siktas av endast en rättfärdig person – eller genom att trettio av sha’bans (månaden före ramadan) dagar har passerat. Ibn ‘Umar sade: ”Folket tittade efter nymånen, och när jag rapporterade till Allahs Sändebud ﷺ att jag hade sett den, [bö) ... Visa mer

Måste barn fasta?

Trots att de unga inte är skyldiga till att fasta, är det korrekt för deras förmyndare att uppmuntra dem till att fasta, detta så att de blir vana att fasta vid tidig ålder. De får fasta så länge som de är kapabla till det och sedan bryta fastan. Al-Rabi’ah bint Mu’awiyah rapporterade: ”På ‘ashura-dagens morgon s&) ... Visa mer

Bör man fasta under månaden muharram, i synnerhet under ‘Ashura-dagen och dagen före och efter?

Abu Hurayrah rapporterade: ”Jag frågade Profeten ﷺ: ‘Vilken bön är bäst efter de obligatoriska bönerna?’ Han svarade: ‘Bön mitt i natten.’ Jag frågade: ‘Vilken fasta är bäst efter fastan i ramadan?’ Han svarade: ‘Allahs månad, vilken ni kallar muharram.’” Detta har återberät) ... Visa mer

I vilken typ av moské kan i’tikaf utföras?

Det råder skilda åsikter bland juristerna om vilka moskéer som är acceptabla för i’tikaf. Enligt Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är i’tikaf giltigt i vilken moské som helst där de fem bönerna utförs och en samling återfinns. Detta baseras på hadithen från Profeten ﷺ: ”Varje moské som har en ) ... Visa mer

Är det obligatoriskt att sända välsignelser över Profeten (ﷺ) när man hör hans ärade namn eller när man skriver hans ärade namn?

Somliga av de lärda menar att det är obligatoriskt att sända välsignelser över Profeten ﷺ varje gång som man hör hans namn nämnas. De, exempelvis al-Tahawi och al-Halimi, baserade sina argument på en hadith som har återberättats av al-Tirmidhi, som han ansåg vara sund, från Abu Hurayrah att Profeten ﷺ sade: ”Må indi) ... Visa mer

Dela och tipsa!