Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka moment är sunnah i wudu’?

Att uttala Allahs namn i början. Det finns några svaga hadither som nämner denna handling, och alla traderingskedjor för dessa hadither indikerar faktumet att det finns någon grund för handlingen. Det är en god handling i sig själv och är generellt en del av den islamiska lagen.[1] Munhygien. Detta innebär) ... Visa mer

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Kan ‘id-bönen utföras i en moské?

‘Id-bönen kan utföras i moskén, men det är rekommenderat att utföra den på en plats utanför staden, så länge det inte finns någon ursäkt eller anledning att inte göra så (dvs. på grund av regn och så vidare). Profeten ﷺ utförde de två ‘id-bönerna i utkanten av Madinah, och han bad aldrig) ... Visa mer

Kan zakah betalas i förskott?

Det är tillåtet att till och med betala zakah två år i förskott. Al-Zuhri såg inga problem med att betala sin zakah före hawl. En gång tillfrågades al-Hasan om en man som betalar sin zakah tre år i förskott har uppfyllt sin skyldighet. Al-Hasan svarade jakande. Om denna åsikt sade al-Shawkani: ”Detta var al-Shafi’is, ) ... Visa mer

Tas zakah på smycken?

De lärda är överens om att ingen zakah behöver betalas på diamanter, pärlor, safirer, rubiner, koraller, krysolit eller någon typ av ädelsten, utom om de används för handel. Det råder dock oenighet bland de lärda om huruvida en kvinnas guld- eller silversmycken är undantagna. Enligt Abu Hanifah och Ibn Hazm är det obligatori) ... Visa mer

Måste en person som inte har betalt zakah betala den senare?

Al-Shafi’i menade att den som inte betalar zakah under ett antal år måste betala hela summan tillsammans. Det är oväsentligt huruvida han är medveten om dess skyldighet eller om han befinner sig i ett muslimskt eller icke-muslimskt land. Baserat på åsikten från Malik, al-Shafi’i och Abu Thawr sade Ibn al-Mundhir: ”När orättv) ... Visa mer

Vem ska betala zakah al-fitr?

Zakah al-fitr är en skyldighet för varje fri muslim som äger en sa’ dadlar eller korn vilka inte behövs som basal föda för honom själv eller hans familj under en tidsperiod (som definieras som) ”en dag och en natt”. Varje fri muslim måste betala zakah al-fitr för sig själv, sin hustru, sina barn och sina tjänare. ) ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig) ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny) ... Visa mer

Vad händer om man av misstag sväljer sådant som är svårt att undvika, såsom sitt saliv, damm och så vidare?

De saker som man inte kan skydda sig själv från, exempelvis att svälja sin saliv, vägdamm, att sikta mjöl och så vidare, är alla översedda. Ibn ‘Abbas utlåtande lyder: ”Det är inga problem med att smaka på mjöl eller något som du vill inhandla.” Al-Hasan brukade tugga på valnötter för sitt barn) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

När börjar och slutar i’tikaf?

Vi har redan nämnt att den frivilliga i’tikaf inte har någon specifik tidsperiod. När en person träder in i moskén och har avsikten att komma närmare Allah genom att stanna där, kommer han att utföra i’tikaf till dess att han lämnar. Om han har avsikten att utföra i’tikaf under ramadans tio sista dagar, bör han påb&) ... Visa mer

Får man klippa naglar, klippa hår eller ta bort hår från huvudet eller kroppen?

Allah säger: ”Och raka inte huvudet förrän offret har skett” (2:196). Det råder konsensus bland de lärda att det är förbjudet för en person i ihram att klippa sina naglar utan en genuin ursäkt. Om en nagel däremot är bruten får han ta bort den utan att han straffas. Det är tillåtet att ta bort håret, ) ... Visa mer

Får en muhrim avsluta sin ihram pga. sjukdom eller annan orsak?

Många lärda anser att det är tillåtet för en person att som ett villkor när han träder in i ihram att han kan avlösas från det om han blir sjuk. Muslim rapporterade från Ibn ‘Abbas att Profeten ﷺ sade till Daba’ah: ”Utför hajj, men ha som villkor att du ska avlösas från ihram när du blir förhindrad [) ... Visa mer

Dela och tipsa!