Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vilka handlingar är från fitrah?

För Sina Profeter och de som följer dem, har Allah valt specifika handlingar som de ska utföra. Dessa handlingar skiljer dem från resten av mänskligheten, och de kallas för sunan al-fitrah (handlingarna som överensstämmer med människans natur). Dessa är: Omskärelse, att raka pubeshår och att avlägsna hår frå) ... Visa mer

Är det tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda?

Det är tillräckligt att individen utför en ghusl för både menstruation och orenhet efter sexuellt umgänge, eller för fredagsbönen och ‘id-bönen, eller för orenhet efter sexuellt umgänge och fredagsbönen, om individens avsikt avser båda. Detta baseras på Profetens ﷺ uttalande: ”Alla handlingar baseras på avs) ... Visa mer

Måste det som man ger i zakah vara av bra kvalité?

Allah, den Upphöjde, beordrade att de som betalar zakah sätter den åt sidan från den goda delen av sin egendom och förbjöd att den betalas från den dåliga delen. Allah säger: ”Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er, och leta inte fram – för att ge bort det ) ... Visa mer

Får man betala zakah i dess värde i stället för att betala själva objektet/artikeln i sig?

Det är inte tillåtet att betala värdet i stället för objektet i sig utom i de fall då det inte finns, för zakah är en dyrkanshandling som endast kan uppfyllas i enlighet med det specificerade sättet, med att de rika delar sina förmögenheter med de fattiga. Mu’adh rapporterade att Profeten ﷺ sände honom till Jemen och sade: &rd) ... Visa mer

Vem får företräde när det gäller att få zakah?

Distributionen av zakah till de som är berättigade, som nämnt i versen från Surah al-Tawbah, kan nu klassificeras enligt följande: De fattiga (fuqara’); de behövande (masakin); zakah-administratörerna (‘amiluna ‘alayha); de vars hjärtan ska vinnas (ma’allafatu qulubuhum); slavar (a) ... Visa mer

Räcker det med att månen syns någonstans på jorden för att det ska bli obligatoriskt för alla muslimer att fasta?

Enligt majoriteten av de lärda, är det oväsentligt huruvida nymånen har siktats på en annan plats. Med andra ord: efter att nymånen har siktats var som helst på jorden, blir det obligatoriskt för alla muslimer att börja fasta, som Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Fasta när den har siktats och bryt fastan när den har siktats.” Den) ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Är det bra att fasta tre dagar varje månad?

Abu Dharr al-Ghafari rapporterade: ”Allahs Sändebud ﷺ beordrade oss att fasta tre dagar varje månad – det vill säga dagarna då det är fullmåne (13:e, 14:e och 15:e enligt den islamiska månkalendern). Och han sade: ‘Det är som att fasta hela året.’” Denna hadith har återberättats av al-Nasa’i och Ibn H) ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny) ... Visa mer

Bryts fastan om man spyr? Finns det skillnad mellan att spy medvetet och omedvetet?

Om man överväldigas och kräks oavsiktligen, behöver man inte ta igen dagen senare eller gottgöra för det. Abu Hurayrah rapporterade att Profeten ﷺ sade: ”Den som överväldigas och kräks ska inte ta igen dagen. Den som kräks avsiktligen måste ta igen dagen.” Detta har återberättats av Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn M) ... Visa mer

Vad är konsekvenserna om man äter, dricker eller har samlag medan man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har infallit?

Om man äter, dricker eller har samlag för att man tror att solen har gått ned eller att fajr inte har inträffat. I sådana här fall måste en person ta igen dagen, enligt merparten av de lärda och de fyra imamerna. Det finns dock meningsskiljaktighet i denna fråga. Ishaq, Dawud, Ibn Hazm, ‘Ata, ‘Urwah, al-Hasan al-Basri och Mujahid vidh&o) ... Visa mer

Vilka handlingar är tillåtna under i’tikaf?

Följande handlingar är tillåtna för den som utför i’tikaf: 1) Personen får lämna platsen för sin i’tikaf och säga adjö till sin fru. Safiyyah rapporterade: ”Profeten ﷺ utförde i’tikaf, och jag gick och besökte honom under natten. Jag talade med honom, och sedan reste jag mig för att gå. Han gick up) ... Visa mer

Får man klippa naglar, klippa hår eller ta bort hår från huvudet eller kroppen?

Allah säger: ”Och raka inte huvudet förrän offret har skett” (2:196). Det råder konsensus bland de lärda att det är förbjudet för en person i ihram att klippa sina naglar utan en genuin ursäkt. Om en nagel däremot är bruten får han ta bort den utan att han straffas. Det är tillåtet att ta bort håret, ) ... Visa mer

Dela och tipsa!