Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä) ... Visa mer

Vem måste betala zakah?

Zakah måste betalas av varje muslim som har en nisab. Nisab (eller nisaben (i bestämd form) med försvenskad stavning) åsyftar den minsta nivån av tillgångar som en person måste ha eller nå upp till för att vara förpliktigad att betala zakah. Villkoren för nisaben är följande: 1) Zakah betalas för de p) ... Visa mer

Vad händer om en person dör före han har gett zakah?

Om en person dör före han har betalat zakah, måste den tas från hans kvarlåtenskap. Enligt al-Shafi’i, Ahmad, Ishaq och Abu Thawr är det obligatoriskt att zakah betalas från den avlidne personens egendom, och denna betalning får företräde framför skulder, legat och arv, baserat på Allahs ord i Koranen: ”[…] ef) ... Visa mer

När ska zakah betalas?

Zakah måste betalas direkt när tiden för att den ska ges har infallit. Att skjuta upp zakah-betalningen är förbjudet, utom om betalaren har en giltig ursäkt till varför han inte kan betala i tid. I sådana fall kan han vänta till dess att han har möjlighet att betala. Det har rapporterats av Ahmad och al-Bukhari att ‘Uqbah ibn al-Harith sad) ... Visa mer

Tas zakah på ädelmetaller?

Termen ma’din (mineraler) härleds från verbet ‘adana (att vistas), såsom i frasen ”‘adana fi al-makan”, vilket betyder: ”någon vistades i någon plats”. Allah, den Upphöjde, säger: ”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis” (9:72), eftersom det &au) ... Visa mer

Hur mycket betalas i zakah al-fitr?

Den nödvändiga mängden zakah al-fitr är en sa’[1] vete, korn, russin, torr keso (aqit), ris, spannmål eller liknande produkter som anses vara stapelföda (qut). Enligt Abu Hanifah är det tillåtet att sätta åt sådan, som zakah al-fitr, något med lika värde, och han sade) ... Visa mer

Kan man betala zakah al-fitr i förväg?

Merparten av de lärda anser att det är tillåtet att betala zakah al-fitr en dag eller två före ‘id. Ibn ‘Umar rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ beordrade dem att betala zakah al-fitr före folket gick iväg för att utföra ‘id-bönerna. Nafi’ rapporterade att ‘Umar brukade betala den en dag eller två fö) ... Visa mer

Hur distribueras zakah al-fitr?

Distributionen av zakah al-fitr är samma som för zakah, det vill säga den måste distribueras till de åtta mottargrupperna som nämndes i versen: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga […]” (9:60). Kategorin som består av de fattiga anses vara den som är mest förtjänt. Detta stöds även av hadit) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Om man bryter sin frivilliga i’tikaf, måste man ta igen den senare?

Om en person avser att utföra en frivillig i’tikaf och sedan avslutar den före han har fullbordat den, bör han ta igen denna i’tikaf senare. Somliga lärda menar att det är obligatoriskt att göra det. Al-Tirmidhi sade om ämnet: ”Det råder meningsskiljaktighet om en person som avslutar sin i’tikaf före tiden som han avså) ... Visa mer

Får man klippa naglar, klippa hår eller ta bort hår från huvudet eller kroppen?

Allah säger: ”Och raka inte huvudet förrän offret har skett” (2:196). Det råder konsensus bland de lärda att det är förbjudet för en person i ihram att klippa sina naglar utan en genuin ursäkt. Om en nagel däremot är bruten får han ta bort den utan att han straffas. Det är tillåtet att ta bort håret, ) ... Visa mer

Dela och tipsa!