Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vad får kvinnor som menstruerar eller har postnatala blödningar inte göra?

Alla handlingar som är förbjudna för en individ som inte har rengjort sig själv efter samlag eller en våt dröm är även förbjudna för kvinnor i dessa två tillstånd, eftersom tillstånden i fråga anses vara större orenheter. Det finns även två ytterligare förbud: 1) De kan inte fasta. Om kvinnor fastar) ... Visa mer

Får kvinnor och barn närvara vid ‘id-bönen?

Shari’an kräver att kvinnor och barn går ut för att närvara under ‘id-bönerna. Detta inkluderar gifta, ogifta, unga, gamla eller menstruerande kvinnor. Umm ‘Atiyah rapporterade: ”Vi beordrades att gå ut med de ogifta och menstruerande kvinnorna på de två ‘id för att bevittna det goda och muslimernas åkallanden) ... Visa mer

Straffas den som inte betalar zakah?

Allah säger: ”Troende! Många rabbiner och kyrkans lärda män lägger med orätt beslag på [andras] egendom och spärrar Guds väg [för andra]. De som samlar skatter av guld och silver och inte ger av detta för Guds sak, låt dem veta att ett plågsamt straff [väntar dem] den dag då dessa [skatter] skall glödgas i ) ... Visa mer

Vem måste betala zakah?

Zakah måste betalas av varje muslim som har en nisab. Nisab (eller nisaben (i bestämd form) med försvenskad stavning) åsyftar den minsta nivån av tillgångar som en person måste ha eller nå upp till för att vara förpliktigad att betala zakah. Villkoren för nisaben är följande: 1) Zakah betalas för de p) ... Visa mer

När ska zakah betalas?

Zakah måste betalas direkt när tiden för att den ska ges har infallit. Att skjuta upp zakah-betalningen är förbjudet, utom om betalaren har en giltig ursäkt till varför han inte kan betala i tid. I sådana fall kan han vänta till dess att han har möjlighet att betala. Det har rapporterats av Ahmad och al-Bukhari att ‘Uqbah ibn al-Harith sad) ... Visa mer

Kan zakah betalas i förskott?

Det är tillåtet att till och med betala zakah två år i förskott. Al-Zuhri såg inga problem med att betala sin zakah före hawl. En gång tillfrågades al-Hasan om en man som betalar sin zakah tre år i förskott har uppfyllt sin skyldighet. Al-Hasan svarade jakande. Om denna åsikt sade al-Shawkani: ”Detta var al-Shafi’is, ) ... Visa mer

Vem måste fasta under ramadan?

Alla lärda är eniga om att fastan är obligatorisk för varje psykiskt tillräknelig, vuxen och frisk muslimsk man som inte reser under den tiden. Vad gäller kvinnor, får de inte menstruera eller uppleva postnatala blödningar.  Människor som inte behöver fasta är de som inte är psykiskt tillräkneliga, som är minderårig) ... Visa mer

Tar man igen de dagar som man på grund av en giltig anledning inte har fastat?

Det är tillåtet för de som inte är kroniskt sjuka och för de resande att bryta fastan under ramadan, men de måste ta igen fastedagarna som de har missat. Allah säger i Koranen: ”Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar […]” (2:184). Mu’adh sade: ”Sannerligen gjorde A) ... Visa mer

Är det förbjudet att fasta under ‘id-dagarna och tashriq-dagarna?

‘Id-dagarna. Alla lärda är eniga om att en sådan fasta är förbjuden. Det är oväsentligt huruvida fastan är obligatorisk eller frivillig. ‘Umar vittnade: ”Allahs Sändebud ﷺ har förbjudit att man fastar under dessa två dagar. Vad gäller ‘id al-fitr är den [till] för er att bryta ramadan-fastan [på]) ... Visa mer

Är al-wisal förbjudet?

Det är förbjudet att fasta flera dagar i rad utan att äta alls (al-wisal). Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Utför inte al-wisal.” Han sade detta tre gånger, och folket sade till honom: ”Men du utför al-wisal, O Allahs Sändebud!” Han svarade: ”Ni är inte som jag när det gäller detta) ... Visa mer

Får man använda tandpinnen (siwak) när man fastar?

Det är rekommenderat att den fastande använder en tandpinne eller borste. Det är ingen skillnad om han använder den i början eller i slutet av dagen. Al-Tirmidhi bekräftar det: ”Al-Shafi’i ansåg inte att det var fel att använda en tandpinne [borste] i början eller i slutet av dagen.” Profeten ﷺ brukade använda sin tandpinne [bor) ... Visa mer

Vilka handlingar bör man utföra under ramadan?

Att avhålla sig från att utföra någon handling som inte anstår fastan. Att fasta är en form av dyrkan som drar en närmare Allah. Allah har föreskrivit fastan för att rena själen och träna den i goda gärningar. Den fastande individen måste vara på sin vakt mot någon handling som kan få honom att förlora ny) ... Visa mer

Hur länge utför man i’tikaf?

Den obligatoriska i’tikaf ska vara lika lång som eden säger att den ska vara. Om man svär en ed om att utföra i’tikaf under en dag eller fler, ska man utföra i’tikaf lika länge som man har svurit. Sunnah-i’tikaf, eller den rekommenderade i’tikaf, har ingen specifik tidsgräns. Den kan uppfyllas genom att stanna ) ... Visa mer

Vilka är villkoren för att utföra i’tikaf?

Den som utför i’tikaf måste vara en vuxen muslim, ett omdömesgillt barn som inte är sexuellt oren eller en ungdom som inte menstruerar och inte har postnatala blödningar. I’tikaf accepteras inte från en icke-troende, ett barn som inte är omdömesgillt, en person som är sexuellt oren, en menstruerande kvinna eller en kvinna som har postnata) ... Visa mer

Dela och tipsa!