Mest använda ord: ramadan | fasta | sunnah | wudu | hukum | najasah | sharia | duaa | ghusl | junub | tayammum | adhan | iqamah | ruku | rak’at | qunut | istikharah | takbir | id-bönen | zakah al-fitr | i’tikaf | hajj | tawaf

Vad är förstjänsterna med ”siwak” pinne från arak trädet?

Detta innebär att använda en pinne eller ett liknande objekt för att rengöra sina tänder. Den bästa typen att använda är från arak-trädet i Hijaz (på den arabiska halvön). Att använda en sådan pinne stärker tandköttet, förhindrar tandsjukdomar, hjälper matsmältningen och underlättar f&o) ... Visa mer

Hur många rak’at ber man i tahajjud?

Det finns inte ett specifikt antal rak’at som måste utföras under tahajjud-bönen, likaså finns det ingen maximal gräns som måste uppnås. Den uppfylls även om man endast ber witr-bönen med en rak’ah efter den obligatoriska nattbönen (‘isha). Samurah ibn Jundub sade: ”Allahs Sändebud ﷺ instruerade oss att be under) ... Visa mer

Hur många rak’at är tarawih-bönen?

‘A’ishah rapporterade att Profeten ﷺ inte brukade utföra fler än elva rak’at under ramadan eller någon annan tid. Detta har återberättats av gruppen. Ibn Khuzaymah och Ibn Hibban har återberättat i sina sahih, från Jabir, att Profeten ﷺ bad åtta rak’at och witr-bönen med sina följeslagare. Nästa dag vä) ... Visa mer

Vilken tid är ‘id-bönen?

Tiden för ‘id-bönen börjar från då solen är tre meter över horisonten och varar till dess att solen når sin meridian. Ahmad ibn Hassan al-Bana’ rapporterade att Jundub sade: ”Profeten ﷺ bad ‘id al-fitr-bönen medan solen var [ungefär] sex meter[1] över horisonten, och han bad &) ... Visa mer

Att uttala takbir under ‘id-dagarna – hur görs detta?

Det är en sunnah att uttala takbirat under ‘id-dagarna. Om ‘id al-fitr säger Allah: ”Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud [dvs. uttala takbirat] som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” (2:185). Om ‘id al-adha säger Allah: ”Och prisa Gud under de [tre] fastställda dagarna&rd) ... Visa mer

När ska zakah betalas?

Zakah måste betalas direkt när tiden för att den ska ges har infallit. Att skjuta upp zakah-betalningen är förbjudet, utom om betalaren har en giltig ursäkt till varför han inte kan betala i tid. I sådana fall kan han vänta till dess att han har möjlighet att betala. Det har rapporterats av Ahmad och al-Bukhari att ‘Uqbah ibn al-Harith sad) ... Visa mer

Tas zakah på ädelmetaller?

Termen ma’din (mineraler) härleds från verbet ‘adana (att vistas), såsom i frasen ”‘adana fi al-makan”, vilket betyder: ”någon vistades i någon plats”. Allah, den Upphöjde, säger: ”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis” (9:72), eftersom det &au) ... Visa mer

Måste en person som inte har betalt zakah betala den senare?

Al-Shafi’i menade att den som inte betalar zakah under ett antal år måste betala hela summan tillsammans. Det är oväsentligt huruvida han är medveten om dess skyldighet eller om han befinner sig i ett muslimskt eller icke-muslimskt land. Baserat på åsikten från Malik, al-Shafi’i och Abu Thawr sade Ibn al-Mundhir: ”När orättv) ... Visa mer

Får man ge zakah till icke troende och ateister?

Juristerna är eniga om att icke-troende och ateister inte får ges zakah. I hadithen som det står: ”Zakah tas från de rika och ges tillbaka till de fattiga”, åsyftar ”de rika” rika muslimer och ”de fattiga” fattiga muslimer. Ibn al-Mundhir sade att alla lärda är överens om att den fria muslimska medborgaren (dhimmi) ... Visa mer

Vilka är konsekvenserna av att bryta fastan i ramadan?

Ibn ‘Abbas rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Islams essens och religionens fundament är tre [handlingar] på vilka islam har etablerats. Den som lämnar en av dem blir icke-troende och det blir tillåtet att spilla hans blod. [Dessa handlingar är]: att vittna om att det inte finns en gudom utom Allah, de obligatoriska bönerna och fastan under ) ... Visa mer

Är al-wisal förbjudet?

Det är förbjudet att fasta flera dagar i rad utan att äta alls (al-wisal). Abu Hurayrah rapporterade att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Utför inte al-wisal.” Han sade detta tre gånger, och folket sade till honom: ”Men du utför al-wisal, O Allahs Sändebud!” Han svarade: ”Ni är inte som jag när det gäller detta) ... Visa mer

Får den som frivilligt fastar bryta fastan?

Umm Hani rapporterade att Profeten ﷺ gick in i hennes rum dagen då Makkah erövrades. Han erbjöds något att dricka och drack från det. Sedan erbjöd han det till Umm Hani och hon sade: ”Jag fastar.” Profeten ﷺ sade: ”Den som fastar frivilligt bestämmer över sig själv. Om du vill får du fasta, och om du vill får du bryta f) ... Visa mer

Får man använda tandpinnen (siwak) när man fastar?

Det är rekommenderat att den fastande använder en tandpinne eller borste. Det är ingen skillnad om han använder den i början eller i slutet av dagen. Al-Tirmidhi bekräftar det: ”Al-Shafi’i ansåg inte att det var fel att använda en tandpinne [borste] i början eller i slutet av dagen.” Profeten ﷺ brukade använda sin tandpinne [bor) ... Visa mer

Dela och tipsa!